LL.M.
(Master of Laws)

Studium-LLM.cz má za cíl informovat všechny potenciální zájemce a širokou veřejnost o nabídce vzdělávacích programů LL.M. (Master of Laws). Na těchto stánkách získáte základní informace o titulu LL.M., přínosech studia, formě a průběhu studia, pro koho je studium určeno, v jakém rozmezí se pohybuje cena a jaké druhy programů LL.M. jsou v ČR nabízeny.

LL.M. titul

Master of Laws (LL.M.) je mezinárodní vzdělávací program, který má původ v angloamerických zemí. Studium představuje příležitost k prohloubení odborné kvalifikace zejména pro advokáty, koncipienty, právníky, notáře, ale také pracovníky z podnikové sféry, kteří se právem zabývají na denní bázi.

Titul LL.M. uděluje vzdělávací instituce ve své zemi dle příslušných zákonů. V západních zemích jde o akademický titul (právní vzdělání magisterského typu). Dle české legislativy se jedná o formu profesního vzdělávání. Zaměřuje se více na praxi a je určeno specialistům s již absolvovaným vysokoškolským vzděláním, kteří profesně působí v právní oblasti.

Titul LL.M. se uvádí za jménem stejně jako ostatní angloamerické tituly (MBA, BBA apod.).

Přínos LL.M. studia

Studenti programu LL.M. získají komplexní přehled o všech důležitých aspektech své právní specializace. Mohou si zvolit například program zaměřený na oblast daní, mezinárodního či obchodního práva. Studiem je provedou profesionálové s bohatými zkušenostmi v daném oboru, kteří se studenty diskutují vše, co je pro jejich praxi podstatné a zaměřují se především na praktické uplatnění předaných informací. Kromě nových znalostí obohatí program LL.M. studenty také o povědomí o trendech a aktuálních změnách v oblasti práva.

Získaný titul LL.M. je ve vztahu k zaměstnavateli či klientům dokladem o rozšíření odborné kvalifikace a představuje velkou výhodu pro práci v mezinárodním prostředí.

Podmínky přijetí

LL.M. je vysoce specializovaný program, který je určen primárně pro právníky, advokáty, notáře či jiné právní specialisty, kteří si chtějí tímto způsobem rozšířit své odborné znalosti. V ideálním případě by měl mít uchazeč vystudovaný obor, který se práva dotýká. V případě, že uchazeč profesně působí v právní oblasti není právní akademické vzdělání zpravidla nezbytně nutné. Je však potřeba doložit vzdělávací instituci potvrzení o praxi.

Cena studia

Cena studia LL.M. se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 90.000 Kč až po 300.000 Kč v závislosti na vzdělávací instituci. Neplatí, že kvalita studia roste s jeho cenou. Dnes se nabídky některých škol pohybují na hranici 100.000 Kč.

Organizace studia

Délka studia LL.M. se pohybuje od 1,5 roku do 3 let (převážně v zahraničí). Většina nabízených studijních programů v ČR má délku v průměru okolo 2 let (nejčastěji v kombinované podobě). Vzdělávací instituce v současnosti poskytují studium v kombinaci e-learningu a prezenčních interaktivních seminářů.

Studium je zakončeno odbornou závěrečnou prací, její obhajobou, a dále závěrečnou zkouškou, při které student prokáže nabyté znalosti.

Kde studovat LL.M.?

Detailní srovnávač institucí poskytující studium LL.M. najdete např. na webu Asociace MBA:

Business Institut EDU a.s.

 • délka studia: 20 měsíců
 • forma studia: kombinovaná
 • cena studia: 98.000 Kč bez DPH
 • náplň studia:
  Na úvod studijního programu se studenti seznámí s problematikou obchodního práva a s postavením podnikatele v českém i evropském prostředí. Dále se budou věnovat právu hospodářské soutěže a nekalosoutěžnímu jednání, na které naváže evropské hospodářské právo a právo finanční. Součástí programu jsou i další oblasti práva, zejména právo obchodních společností, obchodní závazkové vztahy, právo EU a mezinárodní obchodní právo. Ve třetím semestru se studenti zaměří na insolvenční právo a jeho širší vazby a jeden modul bude věnován směnečnému a šekovému právu. S narůstajícím významem daňových aspektů není opomenuto ani daňové právo české a EU. Na závěr programu je zařazen modul týkající se komunikačních schopností a efektivního řešení konfliktů, neboť zvládnutí tzv. soft skills dovedností je dovedností je nezbytnou součástí v každé právní oblasti.

Cambridge Business School, s.r.o.

 • délka studia: 15 měsíců
 • forma studia: kombinovaná
 • cena studia: 98.000 Kč bez DPH
 • náplň studia:
  V rámci tohoto programu se studenti seznámí s principy a zásadami nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Pozornost je věnována především právu obchodních společností, závazkovým právním vztahům a obchodnímu právu v mezinárodním kontextu. Pozornost programu LL.M. je zaměřena i na další právní oblasti, jako jsou finanční právo, právo hospodářské soutěže, insolvenční a pracovní právo. Absolvent programu tak získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, které budou doplněny konkrétními případy z praxe. V tomto programu vyučují přední odborníci z různých sfér právní problematiky, kteří tak zaručí přidanou hodnotu programu využitelnou v praxi.

European School of Business & Management SE

 • délka studia: 12-15 měsíců
 • forma studia: kombinovaná (online + interaktivní workshopy)
 • cena studia: 84.000 Kč bez DPH
 • náplň studia:
  Program LLM je určen především uchazečům s právním vzděláním, ale i zástupcům středního a vyššího managementu, kteří využívají právní znalosti ve své firemní praxi. Specializovaný program LLM se zaměřením na Corporate Law nabízí detailní výklad korporátního práva, smluvního práva a další prohloubení znalostí ze souvisejících právních odvětví a dalších oborů s důrazem na jejich využití v praxi. Studenti navíc mají možnost rozvíjet své získané znalosti nad rámec výše uvedeného, například v oblasti insolvenčního řízení, ve finančním, mezinárodním nebo pracovním právu.

University of New York in Prague

 • délka studia: 12 měsíců
 • forma studia: prezenční
 • cena studia: 250.000 Kč
 • náplň studia:
  Absolventi studijního programu LL.M. získají znalosti a dovednosti potřebné pro celou řadu různých povolání v právnické profesi. Mají současně jedinečnou možnost si svá studia na UNYP přizpůsobit a zaměřit se na oblasti, které je zajímají nejvíce (EU a mezinárodní právo, Podnikové a finanční právo, Právo obchodní značky i Marketingové právo). Program LLM se skládá ze dvou základních kurzů (Disertační práce a Metody výzkumu), širokého spektra volitelných předmětů a je obohacen o významnou výzkumnou složku, která je důležitá pro následné vypracování disertační práce.